Dennis Wachtel Fotografie

  • Portretten
  • Mensen
  • Dieren
  • Evenementen
  • Interieur

Privacy Statement

Privacy Statement

1. Bedrijfsgegevens

Dennis Wachtel Fotografie

Gooiberg 62, 1406SP, Bussum

www.denniswachtel.nl

dennis@wachtel.nl 

KvK 71416307

BTW nummer: NL001906962B13

2. Identiteit van de onderneming

Dennis Wachtel Fotografie is een recent op gerichte ondernemen met een primaire focus op Dieren- en Menselijkeportret fotografie. Op basis van verzoeken worden er fotoshoots ingepland. Een onderdeel van de dienstverlening is het leveren van nabewerkingen van foto’s en ondersteunen in het tot stand komen hiervan.

3. Welke gegevens worden verzameld

Gegevens die verzameld worden zijn afkomstig van een directe opdracht (benodigd voor facturatie) of als inventarisatie van dienstverlening. Op basis van email, het online contactformulier op www.dennisfotografie.nl of via Facebook worden deze gegevens verzameld. De verzamelde gegevens betreffen (Bedrijfs)Naam, Telefoonnummer, Adres, Emailadres en Bankgegevens (w.o. IBAN Nummer) 

4. Het doel of de doelen waarvoor de gegevens verzameld worden

De verkregen gegevens worden op diverse opslagmedia opgeslagen. Een centraal geplaatste netwerkschijf (voorzien van beveiliging) alsmede een locale computer. 

De persoonsgegevens worden enkel gebruikt om in contact met de klant te kunnen komen of voor facturatie doeleinden.

Gegevens afkomstig van de website worden via Jimdo.nl doorgestuurd naar dennis@wachtel.nl. Deze gegevens worden niet opgeslagen door Jimdo. De email server bewaard de emails en wordt beheert door Microsoft (onderdeel van Office 365).

De verkregen gegevens zullen niet gebruikt worden voor onrechtmatige verzending van emails of andere commercieel doeleinden.

5. Ontvangers van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens kunnen inzichtelijk zijn voor (externe) boekhoudkundige doeleinden. Van alle klanten die een factuur van Dennis Wachtel Fotografie ontvangen, worden de fiscaal verplichte gegevens ook verwerkt in de financiële administratie. Diensten van Google worden gebruikt voor planningsdoeleinden. Google heeft een separate omgeving ter beschikking gesteld waar de desbetreffende privacy verklaring in te zien is: https://policies.google.com/privacy. 

Voor verzending van foto’s wordt de website WeTransfer.com of https://photos.google.com gebruikt. Voor WeTransfer.com is deze privacy verklaring van toepassing. 

6. Bewaartermijn

Dennis Wachtel Fotografie bewaart de verkregen persoonsgegevens op de hierboven beschreven wijze en zal deze verwijderen op het moment dat hier een verzoek voor wordt ingediend door de rechtmatige persoon. Zonder geldige- of herleidbare identificatie kan het verzoek niet in behandeling worden genomen.

7. Cookies

Er wordt geen cookie-data opgeslagen of gebruikt door Dennis Wachtel Fotografie.

8. Beveiliging verkregen persoonsgegevens

Bescherming van persoonsgegevens is een serieus onderwerp. Derhalve is een dergelijke beveiligde infrastructuur opgezet om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen of verwijdering tegen te gaan. De informatie afkomstig vanuit het contactformulier wordt via een beveiligde verbinding verzonden en zijn alle betrokken machines voorzien van wachtwoorden.

9. Recht op intrekking van verleende toestemming

U heeft ten alle tijden het recht om uw gegevens te laten verwijderen, in te zien of te (laten) bewerken. In het kader van de eerder regelgeving heeft u het recht om gebruiksrecht van verkregen gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie).

10. Portretrecht

Dennis Wachtel Fotografie behoudt zich het recht voor om gemaakte foto’s te plaatsen op de website www.dennisfotografie.nl en social media (waaronder Facebook: https://www.facebook.com/dwachtelfotografie/, https://www.facebook.com/denniswachtel of op Instagram: www.instagram.com/denniswachtel en https://www.instagram.com/denniswachtelportretten.

Informatie m.b.t. portretrecht is te vinden op https://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/Portretrecht

11. Recht om een klacht in te dienen

Klachten kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Opmerkingen over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een web analysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited “Google” genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “Cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. gebruikers-ID’s) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google Analytics door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated)

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy

Content is beschermd. Rechts klikken is niet toegestaan.